Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1.1 Mediawegwijs B.V.(hierna te noemen Mediawegwijs): statutair gevestigd te Diemen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 93450338.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Mediawegwijs een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten.
1.3 Diensten: alle activiteiten die Mediawegwijs uitvoert in opdracht van de Opdrachtgever. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: Advisering op het gebied van digitale geletterdheid, alsmede trainingen, workshops, ouderbijeenkomsten en voorlichting.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Mediawegwijs en tevens alle overeenkomsten die Mediawegwijs aangaat met haar Opdrachtgevers.
1.5 De door de Opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Mediawegwijs.
1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 De door Mediawegwijs gedane offertes en aanbiedingen binden Mediawegwijs niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen.
2.2 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
2.3 Mediawegwijs is gerechtigd tijdens de looptijd van een duurovereenkomst de prijzen tussentijds te verhogen, met inachtneming van een redelijke termijn. Indien Mediawegwijs overgaat tot het verhogen van de prijs, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomsten te ontbinden op de dag dat de prijsverhoging ingaat. Van een duurovereenkomst is sprake indien partijen zich hebben verplicht tot een voortdurende prestatie of in geval zij een reeks van prestaties zijn aangegaan die zich over een langere tijd heeft uitgestrekt.
2.4 Indien zich een verhoging voordoet op grond van de door Mediawegwijs te maken kosten, die niet op basis van een overeenkomst voor rekening van de Opdrachtgever komt en waarop Mediawegwijs geen invloed kan uitoefenen, kan Mediawegwijs in geval een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer dan 15% van de overeengekomen prijs bedraagt, dan kunnen beide partijen de betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat Opdrachtgever gehouden is Mediawegwijs te betalen voor het reeds door Mediawegwijs geleverde, reeds ingekochte en reeds aangedane verplichtingen die niet meer ongedaan kunnen worden zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst
3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door Mediawegwijs uitgevaardigd offerte heeft aanvaard.
3.2 Mediawegwijs en de Opdrachtgever kunnen zowel een overeenkomst aangaan waarin Mediawegwijs
• de Opdrachtgever tussentijds factureert op basis van de gewerkte uren of;
• een gefixeerde vergoeding toekomt, welke de helft voor en de helft na voltooiing van de uitvoering van Diensten dient te worden voldaan.

Artikel 4 Wijzigen van trainingen/workshops/ouderbijeenkomsten/voorlichting
4.1 Wijziging van de overeengekomen datum waarop de training/workshop/ouderbijeenkomst/voorlichting zou plaatsvinden of annulering van de training/workshop/ouderbijeenkomst/voorlichting door de Opdrachtgever binnen 4 weken voor de overeengekomen datum is niet mogelijk. De totale kosten zullen berekend worden. Wel is het mogelijk om een andere datum voor te stellen tot 4 weken voor de overeengekomen datum. Dit dient schriftelijk overeengekomen te worden.
4.3 Mediawegwijs is gerechtigd de datum van de training/workshop/ouderbijeenkomst/voorlichting zonder opgave van redenen te verplaatsen naar een andere datum. In dit geval krijgt Opdrachtgever de gelegenheid de opdrachtdatum te wijzigen.

Artikel 5 Declaraties en betaling
5.1 Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft, declareert Mediawegwijs tussentijds onder opgave van de gewerkte uren.
5.2 Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst een gefixeerde vergoeding is overeengekomen, zal Mediawegwijs 50 % voor en 50 % na voltooiing van de overeenkomst de Opdrachtgever factureren.
5.3 Alle facturen van Mediawegwijs dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan.
5.4 Indien door toedoen van de Opdrachtgever Mediawegwijs niet de haar toekomende bedrag tijdig toekomt, is Mediawegwijs, gerechtigd de Diensten aan Opdrachtgever te staken tot het moment waarop Opdrachtgever wel over kan gaan tot het vergoeden van de bedragen die Mediawegwijs uit hoofde van de overeenkomst toekomt.
5.5 Het recht om de Diensten aan Opdrachtgever te staken, ontstaat pas nadat Mediawegwijs de Opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van zijn tekortkoming en hem de mogelijkheid heeft geboden alsnog de betaling te doen geschieden. Indien Opdrachtgever vijf (5) werkdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van haar tekortkoming niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, is, onverlet hetgeen bepaald in lid 4 van dit artikel, van toepassing.
5.6 Indien Opdrachtgever een factuur niet binnen het verstrijken van de in lid 3 genoemde termijn heeft voldaan, is Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de
wettelijke rente. Tevens is Opdrachtgever, indien van toepassing, incassokosten verschuldigd. Deze bedragen in beginsel 15% over het door Opdrachtgever verschuldigde met een minimum van tweehonderdvijftig Euro (€ 250).
5.7 Indien Mediawegwijs kosten heeft moeten maken, welke kosten Mediawegwijs in redelijkheid moest maken en die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Opdrachtgever ook deze kosten aan Mediawegwijs te vergoeden.
5.8 In het geval dat Mediawegwijs, om welke reden dan ook, een onjuist bedrag incasseert van de rekening van Opdrachtgever, dan heeft Opdrachtgever haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn in dit artikel neergelegde betalingsverplichtingen.
5.9 Opdrachtgever is niet bevoegd om de door hem aan Mediawegwijs verschuldigde bedragen te verrekenen met gepretendeerde, dan wel echte vorderingen van Opdrachtgever op Mediawegwijs, zonder voorafgaande, schriftelijke machtiging van Mediawegwijs, dan wel de bevoegde rechter.

Artikel 6 Intellectueel eigendom
6.1 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Mediawegwijs, komen alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom toe aan Mediawegwijs.
6.2 Alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde workshops, trainingen, presentatie, tekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, foto’s en video-opnamen zijn en blijven eigendom van Mediawegwijs, ook indien deze tijdens de overeenkomst overhandigd zijn aan de Opdrachtgever.
6.3 Eventuele afspraken tussen de Opdrachtgever en Mediawegwijs die afwijken van hetgeen bepaald is in dit artikel, zullen enkel geldig zijn indien deze nadrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 7 Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Mediawegwijs door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen aan partijen een informatieplicht opleggen.

Artikel 8 Verplichtingen Opdrachtgever
8.1 Indien vast komt te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van Opdrachtgever, is Mediawegwijs gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien vast komt te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal Mediawegwijs haar Dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.
8.2 Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient de Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Mediawegwijs. Als de Opdrachtgever dit nalaat is mogelijke schade voor Mediawegwijs die voortvloeit uit dit nalaten van de Opdrachtgever voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Voor elke door Mediawegwijs aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Mediawegwijs kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Mediawegwijs is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
9.2 Mocht onverhoopt, hetgeen bepaald in artikel 9.1, toch aansprakelijkheid aan de kant van Mediawegwijs worden vastgesteld, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Mocht er, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringsovereenkomst plaatsvinden is de aansprakelijkheid van Mediawegwijs beperkt tot een maximumbedrag van € 250,- (lees: tweehonderdvijftig euro).
9.3 De aansprakelijkheid van Mediawegwijs wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Mediawegwijs onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Mediawegwijs ook na die termijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
9.4 Aansprakelijkheid van Mediawegwijs voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
9.5 De Opdrachtgever vrijwaart Mediawegwijs tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
9.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Mediawegwijs mocht lijden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
9.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan apparatuur die door Mediawegwijs wordt meegenomen.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Mediawegwijs is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht vanuit Mediawegwijs. Indien de overmacht gedurende een termijn van twee maanden blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
10.2 Mediawegwijs kan bij haar activiteiten afhankelijk zijn van de medewerking, Diensten en leveranties van derden, waar Mediawegwijs weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Mediawegwijs kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Mediawegwijs een overeenkomst is aangegaan.
10.3 Naast het bepaalde in lid 10.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 11 Inschakeling van derden
11.1 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen is Mediawegwijs gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
11.2 Indien Mediawegwijs bij de uitvoering van de overeenkomst goederen of informatie betrekt die afkomstig zijn van derden en deze goederen of informatie daarna doorgeeft aan de Opdrachtgever dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van deze derden ook gelden jegens de Opdrachtgever zover de bepaling betrekking hebben op de kwaliteitseisen en garantieregeling van deze betreffende producten of informatie.

Artikel 12 Duur overeenkomst en beëindiging
12.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Mediawegwijs wordt aangegaan voor een onderling overeengekomen periode.
12.2 Mediawegwijs kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. In dat geval hoeft Mediawegwijs de Opdrachtgever geenszins schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging van de overeenkomst. Het recht van opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten.
12.3 De duur van de overeenkomst wordt in overleg tussen Opdrachtgever en Mediawegwijs telkenmale verlengd met een onderling overeengekomen periode.
12.4 Beide partijen, zowel Opdrachtgever als Mediawegwijs, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.5 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.4 kan Mediawegwijs de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Mediawegwijs voortvloeiende verplichting;
• Opdrachtgever inbreuk maakt op de rechten van derden;
• Opdrachtgever handelt in strijd met de richtlijnen of aanwijzingen van Mediawegwijs;
• Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
Mediawegwijs zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 9.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mediawegwijs partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 Opdrachtgever en Mediawegwijs zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten
13.3 Tenzij regels van dwingend recht anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Mediawegwijs en de Opdrachtgever.